Aktualności

POTWIERDZENIE PRACY ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO 9001-2015 !!!

W dniu 15.07.2019 roku został przeprowadzony audyt certyfikujący nasz system zarządzania na zgodność z normą ISO: 9001:2015 .

 

 

Piekary Śląskie dn. 15.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019

ZAMAWIAJĄCY:

NGplast Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
41-940 Piekary Śląskie

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH:

III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

TYTUŁ PROJEKTU:

Uruchomienie nowej, innowacyjnej linii do produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań dla przemysłu motoryzacyjnego i farmaceutycznego

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa kompletnej linii do pakowania w folię termokurczliwą

KOD CPV

42921320-7 Maszyny do pakowania zbiorczego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej linii do pakowania w folię termokurczliwą (stoły przygotowawczy i odbiorczy, zgrzewarka kątowa do folii, przepływowy tunel obkurczający).

Minimalne parametry techniczne:

 • wymiary paczki zbiorczej: min. 350x200x200 [mm] max 800x600x200[mm]
 • regulowana prędkość taśmy transportera
 • zakres temperatury wewnątrz tunelu 0-250C
 • automatyczna regulacja temperatury w tunelu
 • funkcja schładzania tunelu
 • wentylator chłodzący po wyjściu z tunelu
 • komora tunelu wyposażona w nagrzewnice z grzałkami grzebieniowymi
 • stół przygotowawczy i odbiorczy z rolkami grawitacyjnymi lub taśmą wrzutową PCV – opcjonalnie
 • tunel przystosowany do pracy ciągłej na skalę przemysłową

Oferent zapewni również w ramach ceny:

 • Dostawę maszyny do zakładu Zamawiającego
 • Rozładunek i montaż maszyny w zakładzie Zamawiającego
 • Uruchomienie i sprawdzenie maszyny oraz jej zdolności do rozpoczęcia produkcji w zakładzie Zamawiającego
 • Po zakończeniu uruchomienia przewidziany jest szkolenie (instruktaż) operatorów w zakresie obsługi maszyny.

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/ nie spełnia) dot. warunków udziału
w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena
 • Czas realizacji zamówienia
 • Czas reakcji serwisu
 • Okres gwarancji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych parametrów technicznych;
 • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
  z niniejszego postępowania.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 • Cena (C) – 40 pkt
 • Czas realizacji zamówienia (Z) – 35 pkt
 • Czas reakcji serwisu (S) – 10 pkt
 • Okres gwarancji (G) – 15 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena”  oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = (Cmin/Ci) ž MaxP(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max P(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 40 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia” liczony w dniach

W zakresie kryterium „Czas realizacji zamówienia (CRz) ” wyrażony w dniach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(CRz) = (CRz min/CRzi) ž MaxP(CRz)

gdzie:

Pi(CRz) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas realizacji zamówienia”

CRz min – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

CRz i – czas realizacji zamówienia oferty „i”

Max P(CRz) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas realizacji zamówienia” = 35 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas reakcji  serwisu”

W zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu (Rs)” po zgłoszeniu problemu do podjęcia  naprawy wyrażony w godzinach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (Rs) = (Rsmin / Rsi) • Max P(RS)

gdzie:

Pi(Rs) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas reakcji serwisu”;

Rsmin – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Rsi – czas reakcji serwisu oferty „i”;

MaxP( Rs) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu ” = 10 pkt.

 Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”

W zakresie kryterium „Okres gwarancji (G)” wyrażony w miesiącach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) = (Gi / Gmax) • MaxP(G)

gdzie:

Pi(G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Okres gwarancji”;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Gi – okres gwarancji oferty „i”;

MaxP( G) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji = 15 pkt.

 

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT

 

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

 • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

MIEJSCE  I SOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przekazana:

lub

 • przesyłką lub osobiście (w zamkniętej kopercie) na adres:

NGplast Sp. z o.o.

 1. Zakładowa 3

41-940 Piekary Śląskie

W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW

Termin składania ofert od dnia 18.03.2019 do dnia 25.03.2019

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail. Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

 

TREMIN REALIZACJI UMOWY

W dniach 26.03.2019 – 31.03.2019 – nastąpi weryfikacja przesłanych ofert oraz powiadomienie oferentów o wynikach naboru

Termin podpisania umowy: do końca IV Q 2019r

WAŻNOŚĆ OFERTY

Oferta powinna być ważna przez 10 miesięcy od momentu jej złożenia. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się jako oferty ważne przez 10 miesięcy od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:
 • Nazwę i adres oferenta w tym adres e-mail
 • Termin ważności oferty
 • Koncepcję proponowanej dostawy i uruchomienia maszyny
 • Cenę całkowitą netto zamówienia
 • Czas realizacji zamówienia (w dniach)
 • Czas reakcji serwisu
 • Okres gwarancji
 • Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie choć jedno z kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Oferta może zostać uznana za nieważną w przypadku nie spełnienia specyfikacji przedmiotu.

Zamawiający po dokonaniu oceny całościowej oferty zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów i spełnił specyfikację przedmiotu, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

INNE JNFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej
  firmy www.ngplast.pl, oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech
  potencjalnych oferentów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez
  zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronach internetowych. O zmianie
  zostaną także powiadomieni pocztą e-mail oferenci, do których wysłano zapytania ofertowe.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
 4. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim
  i angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być poprawnie
  przetłumaczone przez Oferenta na język polski lub angielski. Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP (Tabela A) obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty).
 5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – do końca IVQ 2019r W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów lub też może ogłosić ponownie zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/ zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest Prezes Zarządu – Mariusz Mszyca nr telefonu +48 665 037 290

 

Piekary Śląskie dn. 04.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019

ZAMAWIAJĄCY:

NGplast Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
41-940 Piekary Śląskie

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH:

III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

TYTUŁ PROJEKTU:

Uruchomienie nowej, innowacyjnej linii do produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań dla przemysłu motoryzacyjnego i farmaceutycznego

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup maszyny do sztancowania płyt komórkowych polipropylenowych z podgrzewaną płytą i możliwością zatapiania krawędzi

KOD CPV

42994000-0 Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny do sztancowania płyt komórkowych polipropylenowych z podgrzewaną płytą i możliwością zatapiania krawędzi

Minimalne parametry techniczne:

 • Grubość płyt polipropylenowych 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 mm
 • Gramatura płyt polipropylenowych od 300g do 3000g
 • Maksymalne wymiary płyt polipropylenowych 1030×1460 mm
 • Podajnik manualny lub automatyczny – opcjonalnie
 • Docisk min 380t
 • Wydajność min 1200 uderzeń/h

 

Oferent zapewni również w ramach ceny:

 • Dostawę maszyny do zakładu Zamawiającego
 • Rozładunek i montaż maszyny w zakładzie Zamawiającego
 • Uruchomienie i sprawdzenie maszyny oraz jej zdolności do rozpoczęcia produkcji w zakładzie Zamawiającego
 • Po zakończeniu uruchomienia przewidziany jest szkolenie (instruktaż) operatorów w zakresie obsługi maszyny.

 

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/ nie spełnia) dot. warunków udziału
w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena
 • Czas realizacji zamówienia
 • Czas reakcji serwisu
 • Okres gwarancji

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych parametrów technicznych;
 • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
  z niniejszego postępowania.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 • Cena (C) – 40 pkt
 • Czas realizacji zamówienia (Z) – 35 pkt
 • Czas reakcji serwisu (S) – 10 pkt
 • Okres gwarancji (G) – 15 pkt

 

Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena”  oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = (Cmin/Ci) ž MaxP(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max P(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 40 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia” liczony w dniach

W zakresie kryterium „Czas realizacji zamówienia (CRz) ” wyrażony w dniach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(CRz) = (CRz min/CRzi) ž MaxP(CRz)

gdzie:

Pi(CRz) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas realizacji zamówienia”

CRz min – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

CRz i – czas realizacji zamówienia oferty „i”

Max P(CRz) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas realizacji zamówienia” = 35 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas reakcji  serwisu”

W zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu (Rs)” po zgłoszeniu problemu do podjęcia  naprawy wyrażony w godzinach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (Rs) = (Rsmin / Rsi) • Max P(RS)

gdzie:

Pi(Rs) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas reakcji serwisu”;

Rsmin – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Rsi – czas reakcji serwisu oferty „i”;

MaxP( Rs) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu ” = 10 pkt.

 Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”

W zakresie kryterium „Okres gwarancji (G)” wyrażony w miesiącach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) = (Gi / Gmax) • MaxP(G)

gdzie:

Pi(G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Okres gwarancji”;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Gi – okres gwarancji oferty „i”;

MaxP( G) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji = 15 pkt.

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

 • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

 

MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przekazana:

lub

 • przesyłką lub osobiście (w zamkniętej kopercie) na adres:

NGplast Sp. z o.o.

 1. Zakładowa 3

41-940 Piekary Śląskie

W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW

Termin składania ofert od dnia 11.03.2019 do dnia 18.03.2019

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail. Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

TREMIN REALIZACJI UMOWY

W dniach 19.03.2019 – 31.03.2019 – nastąpi weryfikacja przesłanych ofert oraz powiadomienie oferentów o wynikach naboru

Termin podpisania umowy: do końca IV Q 2019r

WAŻNOŚĆ OFERTY

Oferta powinna być ważna przez 10 miesięcy od momentu jej złożenia. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się jako oferty ważne przez 10 miesięcy od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:
 • Nazwę i adres oferenta w tym adres e-mail
 • Termin ważności oferty
 • Koncepcję proponowanej dostawy i uruchomienia maszyny
 • Cenę całkowitą netto zamówienia
 • Czas realizacji zamówienia (w dniach)
 • Czas reakcji serwisu
 • Okres gwarancji
 • Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie choć jedno z kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Oferta może zostać uznana za nieważną w przypadku nie spełnienia specyfikacji przedmiotu.

Zamawiający po dokonaniu oceny całościowej oferty zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów i spełnił specyfikację przedmiotu, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

INNE INFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej
  firmy www.ngplast.pl, oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech
  potencjalnych oferentów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez
  zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronach internetowych. O zmianie
  zostaną także powiadomieni pocztą e-mail oferenci, do których wysłano zapytania ofertowe.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
 4. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim
  i angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być poprawnie
  przetłumaczone przez Oferenta na język polski lub angielski. Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP (Tabela A) obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty).
 5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy do końca IVQ 2019r. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów lub też może ogłosić ponownie zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/ zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest Prezes Zarządu – Mariusz Mszyca nr telefonu +48 665 037 290. 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym z dnia ..……………….……… roku oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo i kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………….                                                  ……………………………………..

Miejscowość, data                                                      Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych

do reprezentowania Oferenta

 

 

 

Piekary Śląskie dn. 04.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  1/2019

NGplast Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
41-940 Piekary Śląskie

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH:

III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

TYTUŁ PROJEKTU:

Uruchomienie nowej, innowacyjnej linii do produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań dla przemysłu motoryzacyjnego i farmaceutycznego

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym złożonej z dwóch stref, PM i ZL, stanowiących jedną całość.

Dane techniczne budynku – zgodnie z załączoną częścią architektoniczną projektu budowlanego.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 Sposób oceny ofert:    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/ nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena
 • Czas realizacji zamówienia
 • Czas reakcji na zgłoszone usterki
 • Okres gwarancji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych parametrów technicznych;
 • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
  z niniejszego postępowania.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 • Cena (C) – 40 pkt
 • Czas realizacji zamówienia (Z) – 35 pkt
 • Czas reakcji na zgłoszone usterki (S) – 10 pkt
 • Okres gwarancji (G) – 15 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena”  oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = (Cmin/Ci) ž MaxP(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max P(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 40 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia” liczony w dniach

W zakresie kryterium „Czas realizacji zamówienia (CRz) ” wyrażony w dniach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(CRz) = (CRz min/CRzi) ž MaxP(CRz)

gdzie:

Pi(CRz) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas realizacji zamówienia”

CRz min – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

CRz i – czas realizacji zamówienia oferty „i”

Max P(CRz) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas realizacji zamówienia” = 35 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas reakcji  na zgłoszone usterki”

W zakresie kryterium „Czas reakcji na zgłoszone usterki (Rs)” po zgłoszeniu problemu do podjęcia  naprawy wyrażony w godzinach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (Rs) = (Rsmin / Rsi) • Max P(RS)

gdzie:

Pi(Rs) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas reakcji na zgłoszone usterki”;

Rsmin – najkrótszy czas reakcji na zgłoszone usterki spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Rsi – czas reakcji na zgłoszone usterki oferty „i”;

MaxP( Rs) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji na zgłoszone usterki ” = 10 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”

W zakresie kryterium „Okres gwarancji (G)” wyrażony w miesiącach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) = (Gi / Gmax) • MaxP(G)

gdzie:

Pi(G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Okres gwarancji”;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Gi – okres gwarancji oferty „i”;

MaxP( G) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji = 15 pkt.

 

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT

 

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

 • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT

 Oferta powinna być przekazana:

lub

 • przesyłką lub osobiście (w zamkniętej kopercie) na adres:

NGplast Sp. z o.o.

 1. Zakładowa 3

41-940 Piekary Śląskie

W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW

 

Termin składania ofert od dnia 07.03.2019 do dnia 11.03.2019

 

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail. Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

 

TREMIN REALIZACJI UMOWY

W dniu 12.03.2019 nastąpi weryfikacja przesłanych ofert oraz powiadomienie oferentów                o wynikach naboru.

Termin podpisania umowy: w dniach 13.03.2019 do 21.03.2019r

 

WAŻNOŚĆ OFERTY

Oferta powinna być ważna przez 1 miesiąc od momentu jej złożenia. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się jako oferty ważne przez 1 miesiąc od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:
 • Nazwę i adres oferenta w tym adres e-mail
 • Termin ważności oferty
 • Cenę całkowitą netto zamówienia
 • Czas realizacji zamówienia (w dniach)
 • Czas reakcji na zgłoszone usterki
 • Okres gwarancji
 • Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie choć jedno z kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Oferta może zostać uznana za nieważną w przypadku nie spełnienia specyfikacji przedmiotu.

Zamawiający po dokonaniu oceny całościowej oferty zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów i spełnił specyfikację przedmiotu, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

INNE  INFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej
  firmy www.ngplast.pl, oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech
  potencjalnych oferentów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez
  zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronach internetowych. O zmianie
  zostaną także powiadomieni pocztą e-mail oferenci, do których wysłano zapytania ofertowe.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
 4. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim
  i angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być poprawnie
  przetłumaczone przez Oferenta na język polski lub angielski. Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP (Tabela A) obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty).
 5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy w dniach 13.03.2019 do 21.03.2019r. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów lub też może ogłosić ponownie zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/ zamówienia zawartego z podmiotem
  wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest Prezes Zarządu – Mariusz Mszyca nr telefonu +48 665 037 290.

OŚWIADCZENIE OFERENTA

W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym z dnia ..……………….……… roku oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo i kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………….                                                                                       ……………………………………..

Miejscowość, data                                                      Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych do reprezentowania Oferenta

 

 

Piekary Śląskie dn. 23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

NGplast Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 3
41-940 Piekary Śląskie

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działania 3.2. Innowacje w MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:

Wzrost przedsiębiorczości przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wniosek nr: WND-RPSL.03.02.00-24-015D/17-001

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup maszyny do zatapiania krawędzi płyt polipropylenowych

KOD CPV

42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny do zatapiania krawędzi płyt polipropylenowych.

Minimalne parametry techniczne:

 • Grubość płyt polipropylenowych 3, 4, 5 ,8, 10 mm

 • Gramatura płyt polipropylenowych od 500 g do 3000 g

 • Maksymalna szerokość zatapiania dwustronnego 1500 mm

 • Minimalna szerokość zatapiania dwustronnego 400 mm

 • Maksymalna szerokość zatapiania jednostronnego 400 mm

 • Minimalna szerokość zatapiania jednostronnego 100 mm

 • Maksymalna długość płyt polipropylenowych 3000 mm

 • Minimalna długość płyt polipropylenowych 500 mm

 • Temperatura pracy 200 – 300°C

 • Podajnik manualny

 • Napęd za pomocą pasów o szerokości 80 mm

 • Prędkość pracy w przedziale 1-8 m/min.

 • Odbieranie manualne

Oferent zapewni również w ramach ceny:

 • Dostawę maszyny do zakładu Zamawiającego
 • Rozładunek i montaż maszyny w zakładzie Zamawiającego
 • Uruchomienie i sprawdzenie maszyny oraz jej zdolności do rozpoczęcia produkcji w zakładzie Zamawiającego
 • Po zakończeniu uruchomienia przewidziany jest szkolenie (instruktaż) operatorów w zakresie obsługi maszyny.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia / nie spełnia) dot. warunków udziału
w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena

  • Czas realizacji zamówienia

  • Czas reakcji serwisu

  • Okres gwarancji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych parametrów technicznych;

  • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
   z niniejszego postępowania.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

  • Cena (C) – 40 pkt

  • Czas realizacji zamówienia (Z) – 35 pkt

  • Czas reakcji serwisu (S) – 10 pkt

  • Okres gwarancji (G) – 15 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(C) = (Cmin/Ci) MaxP(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max P(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” = 40 pkt.

Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia” liczony w dniach

W zakresie kryterium „Czas realizacji zamówienia (CRz) ” wyrażony w dniach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi(CRz) = (CRz min/CRzi) MaxP(CRz)

gdzie:

Pi(CRz) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas realizacji zamówienia”

CRz min – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

CRz i – czas realizacji zamówienia oferty „i”

Max P(CRz) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas realizacji zamówienia” = 35 pkt.

Zasady oceny kryterium „Czas reakcji serwisu”

W zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu (Rs) po zgłoszeniu problemu do podjęcia naprawy wyrażony w godzinach, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (Rs) = (Rsmin / Rsi) • Max P(RS)

gdzie:

Pi(Rs) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Czas reakcji serwisu”;

Rsmin – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Rsi – czas reakcji serwisu oferty „i”;

MaxP( Rs) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu ” = 10 pkt.

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji”

W zakresie kryterium „Okres gwarancji (G)” wyrażony w miesiącach oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) = (Gi / Gmax) • MaxP(G)

gdzie:

Pi(G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Okres gwarancji”;

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Gi – okres gwarancji oferty „i”;

MaxP( G) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji = 15 pkt.

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
a Oferentem, polegające na:

 • Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 • Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów w akcji

 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przekazana:

lub

 • przesyłką lub osobiście (w zamkniętej kopercie) na adres:

NGplast Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 3

41-940 Piekary Śląskie

W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW

Termin składania ofert od dnia 26.02.2018 do dnia.27.03.2018

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail. Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

TREMIN REALIZACJI UMOWY

W dniach 28.03.2018 – 31.03.2018 – nastąpi weryfikacja przesłanych ofert oraz powiadomienie oferentów o wynikach naboru

Termin podpisania umowy od dnia 03.04.2018 do 13.04.2018

WAŻNOŚĆ OFERTY

Oferta powinna być ważna przez 3 miesiące od momentu jej złożenia. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się jako oferty ważne przez 3 miesiące od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na zapytanie ofertowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:

 • Nazwę i adres oferenta w tym adres e-mail

 • Termin ważności oferty

 • Koncepcję proponowanej dostawy i uruchomienia maszyny

 • Cenę całkowitą netto zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia (w dniach)

 • Czas reakcji serwisu

 • Okres gwarancji

 • Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie choć jedno z kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Oferta może zostać uznana za nieważną w przypadku nie spełnienia specyfikacji przedmiotu.

Zamawiający po dokonaniu oceny całościowej oferty zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów i spełnił specyfikację przedmiotu, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

INNE NFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , na stronie internetowej firmy www.ngplast.pl, oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech potencjalnych oferentów.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub
  warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez
  zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronach internetowych. O zmianie
  zostaną także powiadomieni pocztą e-mail oferenci, do których wysłano zapytania ofertowe.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

 4. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim
  i angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być poprawnie
  przetłumaczone przez Oferenta na język polski lub angielski. Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim NBP (Tabela A) obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty).

 5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy od dnia 03.04.2018 do dnia 13.04.2018 W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów lub też może ogłosić ponownie zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/ zamówienia zawartego z podmiotem
  wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest Prezes Zarządu – Mariusz Mszyca nr telefonu +48 665 037 290.

OŚWIADCZENIE OFERENTA

W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym z dnia ..……………….……… roku oraz mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo i kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….                                                                                             ……………………………………..

Miejscowość, data                                                                                             Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych

                                                                                                                                      do reprezentowania Oferenta